Animátorská škola Košickej eparchie (ANIMA) je séria formačných stretnutí zameraných na výchovu, vzdelávanie a tréning vedúcich kresťanských skupín a spoločenstiev detí a mládeže. Organizuje ju Rada pre mládež Košickej eparchie v spolupráci v občianskym združením Aetós.

ANIMA sa usiluje na mladého človeka pôsobiť tak, aby sa z neho stal zrelý kresťan schopný prevziať na seba úlohu šírenia Božieho kráľovstva vo svojej farnosti a okolí, a to vlastným životom a aktivitou. Zároveň ANIMA ponúka priestor pre rozvíjanie talentov a rozvoj osobnosti ako jedinečného daru pre napĺňanie cieľa animátorskej služby

Animátor je laický kresťan, ktorý pri prežívaní svojej viery a pri rozvíjaní osobnostných schopností a vlastností, objavil v sebe túžbu slúžiť iným a po absolvovaní animátorskej školy ho Košická eparchia oficiálne službou animátora poverila.

Animátor sa primárne svojou službou aktívne podieľa na šírení radostnej zvesti Kristovho evanjelia a to:

  • osobným príkladom vlastného život
  • napomáhaním a spoluprácou s miestnym kňazom pri farskej pastorácii
  • napomáhaním a spoluprácou s Radou pre mládež Košickej eparchie na protopresbyterskej a celoeparchiálnej úrovni.

AKO ANIMA PREBIEHA


Animátorská škola trvá dva roky. Základom formácie je 12 víkendových stretnutí. Tie začínajú vždy v piatok podvečer a končia nedeľu poobede. Za absolvovanie víkendu sa považuje aktívna prítomnosť od začiatku, do konca.

Počas víkendu je vytvorený priestor pre budovanie spoločenstva, sviatosť zmierenia, osobnú i liturgickú modlitbu. Nosnou časťou víkendu sú prednášky, resp. katechézy a čas premýšľania nad nimi. Napokon cez víkend si vyskúšaš aj praktické zručnosti animátora malej skupiny.

BEZ KŇAZA TO NEJDE


Keďže laická služba je úzko spojená a podriadená hierarchickej službe, byť animátorom bez spolupráce s kňazom jednoducho nejde.

Z toho dôvodu sa na ANIMU nemôžeš prihlásiť nijak inak, ako cez svojho kňaza. On je ten, ktorý po rozhovore s Tebou, Ti odovzdá prihlášku.

Taktiež počas dvojročnej formácie je pripravených niekoľko stretnutí účastníkov ANIMY s ich miestnymi kňazmi. Takto chceme, čo najhlbšie posilniť vzťah animátora a kňaza a ich vzájomnú spoluprácu.

PRE KOHO JE ANIMA


Aby si sa mohol prihlásiť na ANIMU, musíš spĺňať nasledujúce nasledujúce kritériá:

  túžba slúžiť iným

  ochota vzdelávať sa

  minimálny vek 16 rokov (v školskom roku prihlásenia sa na ANIMU)

  príslušnosť k niektorej farnosti Košickej eparchie

  odporúčanie kňaza a súhlas rodičov

Pred tým, ako by absolvent ANIMY dostal certifikát, ako oficiálne poverenie byť animátorom, musí prejsť záverečnou skúškou. Počas nej sa hodnotí dvojročná aktivita na ANIME i vo farnosti, plnenie úloh a duchovný rast.

Tí, ktorí prejdú aj záverečnou skúškou, dostanú oficiálne z rúk vladyku Milana dekrét animátora.

Keďže ducha animátorstva je potrebné neustále osviežovať, animátori Košickej eparchie sa stretávajú v polročnom intervale na sternutiach určených pre animátorov, ktoré organizuje Rada pre mládež Košickej eparchie (tie sú v štádiu riešenia).

Taktiež tí, ktorí sa hrdia titulom animátor sa aktívne zapájajú do farských pastorácie, dbajú o svoj duchovný život, pristupujú pravidelne k sviatostiam a aspoň raz v roku sa zúčastňujú niektorej akcie oranizovanej Radou pre mládež Košickej eparchie.

Ak niektorý animátor v priebehu roka zanedbá niektorý spomínaný rozmer animátorskej aktivity , resp. jeho miestny kňaz upozorní na jeho zanedbaný duchovný život, či pasivitu vo farnosti, bude na danú skutočnosť upozornený. Ak v priebehu nasledujúceho roka sa situácia nezlepší, titul animátora mu bude odobratý.