Bez názvu


prihlásiť

Ak túžiš slúžiť iným a chceš sa podieľať na šírení Božieho kráľovstva vo svojej farnosti, medzi priateľmi, alebo vo svojom okolí ANIMA je určená práve pre TEBA.
Tu je niekoľko dôležitých krokov, ako sa na ANIMU #16/18 prihlásiť:
  1. do 1. septembra 2016 navštív svojho kňaza a porozprávaj sa s ním o túžbe stať sa animátorom
  2. Ak sa zhodnete na tom, že služba animátora je pre Teba, vyplň Záväznú prihlášku a podpísanú ju odovzdaj svojmu kňazovi
  3. Samozrejme sa porozprávaj o tom aj so svojimi rodičmi. A ak nemáš 18 rokov a rodičia Ti animátorskú školu odobria, odovzdaj svojmu kňazovi aj Súhlas rodičov
  4. Tvoj kňaz potom dorúčí dokumenty spolu s jeho Odporúčaním Rade pre mládež na adresu Košická eparchia, Dominikánske námestie 2/A, P.O. Box G-13, 043 43 Košice najneskôr do 12. septembra 2016
  5. Dôležitá vec: všetky potrebné dokumenty Ti odovdzá Tvoj kňaz pri vašom rozhovore o Tvojej túžbe byť animátorom.
Napokon Ťa mailom pozveme spolu s Tvojim kňazom na 1. stretnutie, kde sa o animátorstve a Tvojej túžbe stať sa animátorom ešte viac porozprávame (niektorí to volajú „prijímačky“)

priebeh

Animátorská škola trvá dva roky. Základom formácie je 10 víkendových stretnutí. Tie začínajú vždy v piatok podvečer a končia nedeľu poobede. Za absolvovanie víkendu sa považuje aktívna prítomnosť od začiatku, do konca.
Počas víkendu je vytvorený priestor pre budovanie spoločenstva, sviatosť zmierenia, osobnú i liturgickú modlitbu. Nosnou časťou víkendu sú prednášky, resp. katechézy a čas premýšľania nad nimi. Napokon cez víkend si vyskúšaš aj praktické zručnosti animátorstva.

Témy jednotlivých stretnutí :


inform

ANIMA nie je pre každého
Aby si sa mohol prihlásiť na ANIMU, musíš spĺňať nasledujúce nasledujúce kritériá:
Aetos_struktury_rgb-01 túžba slúžiť iným
Aetos_struktury_rgb-01ochota vzdelávať sa
Aetos_struktury_rgb-01 minimálny vek 16 rokov (t.j. v školskom roku 2016/2017 dovŕšenie 16. roku života)
Aetos_struktury_rgb-01 príslušnosť k niektorej farnosti Košickej eparchie
Aetos_struktury_rgb-01 odporúčanie kňaza a súhlas rodičov

 

Na ANIME sa maká
Animátorská škola Košickej eparchie pozostáva z 10.víkendov, 4. jednodňových stretnutí a 1. praktického týždňa. Všetky tieto formačné stretnutia sú naplnené modlitbou, prednáškami, aktivitami, úlohami, zábavou a všeličím iným. Dokonca aj medzi jednotlivými stretnutiami Ťa zahrnieme niekoľkými „domácimi úlohami“. Teda počas dvoch formačných rokov ANIMY sa určite nudiť nebudeš.
Bez kňaza to nejde

 

Keďže laická služba je úzko spojená a podriadená hierarchickej službe, byť animátorom bez spolupráce s kňazom jednoducho nejde.
⇒Z toho dôvodu sa na ANIMU nemôžeš prihlásiť nijak inak, ako cez svojho kňaza. On je ten, ktorý po rozhovore s Tebou, Ti odovzdá prihlášku.
⇒Taktiež počas dvojročnej formácie je pripravených niekoľko stretnutí účastníkov ANIMY s ich miestnymi kňazmi. Takto chceme, čo najhlbšie posilniť vzťah animátora a kňaza a ich vzájomnú spoluprácu.

 


animát. škola

Animátorská škola Košickej eparchie (ANIMA) je séria formačných stretnutí zameraných na výchovu, vzdelávanie a tréning vedúcich kresťanských skupín a spoločenstiev detí a mládeže. Organizuje ju Rada pre mládež Košickej eparchie v spolupráci v občianskym združením Aetós.
ANIMA sa usiluje na mladého človeka pôsobiť tak, aby sa z neho stal zrelý kresťan schopný prevziať na seba úlohu šírenia Božieho kráľovstva vo svojej farnosti a okolí, a to vlastným životom a aktivitou. Zároveň ANIMA ponúka priestor pre rozvíjanie talentov a rozvoj osobnosti ako jedinečného daru pre napĺňanie cieľa animátorskej služby.

animou to nekončí

Na to, aby bol niekto animátorom, nestačí absolvovať ANIMU. Dokonca možno povedať, že až po jej ukončení to začína byť zaujímavé.
⇒Pred tým, ako by absolvent ANIMY dostal certifikát, ako oficiálne poverenie byť animátorom, musí prejsť záverečnou skúškou. Počas nej sa hodnotí dvojročná aktivita na ANIME i vo farnosti, plnenie úloh a duchovný rast.
⇒ Tí, ktorí prejdú aj záverečnou skúškou, dostanú oficiálne z rúk vladyku Milana dekrét animátora.
⇒Keďže ducha animátorstva je potrebné neustále osviežovať, animátori Košickej eparchie sa stretávajú v polročnom intervale na sternutiach určených pre animátorov, ktoré organizuje Rada pre mládež Košickej eparchie (tie sú v štádiu riešenia).
⇒Taktiež tí, ktorí sa hrdia titulom animátor sa aktívne zapájajú do farských pastorácie, dbajú o svoj duchovný život, pristupujú pravidelne k sviatostiam a aspoň raz v roku sa zúčastňujú niektorej akcie oranizovanej Radou pre mládež Košickej eparchie.
⇒Ak niektorý animátor v priebehu roka zanedbá niektorý spomínaný rozmer animátorskej aktivity , resp. jeho miestny kňaz upozorní na jeho zanedbaný duchovný život, či pasivitu vo farnosti, bude na danú skutočnosť upozornený. Ak v priebehu nasledujúceho roka sa situácia nezlepší, titul animátora mu bude odobratý.
⇒Veľkou túžbou a snahou je, aby každý animátor Košickej eparchie bol zároveň aj zodpovedný za niektorú aktivitu konanou Radou pre mládež Košickej eparchie.

animátor

Animátor je laický kresťan, ktorý pri prežívaní svojej viery a pri rozvíjaní osobnostných schopností a vlastností, objavil v sebe túžbu slúžiť iným a po absolvovaní animátorskej školy ho Košická eparchia oficiálne službou animátora poverila.
Animátor sa primárne svojou službou aktívne podieľa na šírení radostnej zvesti Kristovho evanjelia a to:
  1. osobným príkladom vlastného života
  2. napomáhaním a spoluprácou s miestnym kňazom pri farskej pastorácii
  3. napomáhaním a spoluprácou s Radou pre mládež Košickej eparchie na protopresbyterskej a celoeparchiálnej úrovni.