Kríž je príležitosť stretnúť Boha – Nedeľa

Počas najbližšieho týždňa, teda od Krížupoklonnej nedele do piatka toho istého týždňa, si môžeš vo svojej izbe vyložiť svätý kríž, na slávnostné viditeľné miesto (inde, ako zvyčajne), aby Ti pripomínal dôležitosť Kristovej obety a aby si z neho čerpal silu do svojich vlastných duchovných zápasov.  Poklona sv. krížu, by mala byť v tomto týždni súčasťou každej tvojej modlitby. Kríž je vhodné vyložiť na dôstojné miesto, tam, kde sa modlíš. Je vhodné si toto miesto ozdobiť kvetmi, položiť pod kríž nejaký vankúšik, prípadne ozdobnú podložku, a zapáliť pred ním sviecu.

Rodinný obrad vyloženia svätého kríža

Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

(Prednes tropár a počas spevu vylož sv. kríž na tebou vopred pripravené miesto a zapáľ pred ním sviecu)

Tropár krížu (1. hl.):

Spas ľud svoj, Pane, * a požehnaj svoje dedičstvo. * Daruj svätej cirkvi víťazstvo nad nepriateľmi ** a svoj ľud ochraňuj svätým krížom.

(Tri razy prednes tropár a po každom urob na sebe znak kríža a pokloň sa hlboko k zemi)

Tvojmu krížu klaniame sa, Vládca, a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme. (3x)

Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu. I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa.(3x)Požehnaj.

Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami. Amen.

Prečítaj si synaxár ku Krížupoklonnej nedeli

V tento deň, na tretiu pôstnu nedeľu, slávime poklonu čestnému a životodarnému krížu a to z tejto príčiny: štyridsaťdňovým pôstom sme istým spôsobom aj my ukrižovaní, umŕtvujeme v sebe vášne a pociťujeme horkosť, slabneme a upadáme. Tu sa nám predkladá čestný a životodarný Kríž, aby nás chránil a posilňoval a pripomínal nám strasti nášho Pána Ježiša Krista a upevňoval nás. Keď sa náš Boh dal za nás ukrižovať, o koľko viac je potrebné tak robiť nám kvôli nemu? Predstava utrpenia Vládcu a spomienka naň i nádej, zmierňujú naše bolesti skrze slávu Kríža. Tak ako náš Spasiteľ vystúpil na Kríž a bol oslávený cez pohŕdanie a bolesť, tak je potrebné robiť i nám, aby sme boli oslávení spolu s ním, aj keď nikdy netrpíme nič stiesňujúce. 

Inými slovami: tí, ktorí sa vydali na dlhú a namáhavú cestu, sú zmorení únavou. Ak niekde nájdu tienistý strom, trocha si sadnú a odpočinú a potom akoby omladení  odchádzajú na ďalšie cestu. Tak aj teraz, v tomto pôstnom čase, na únavnej a namáhavej ceste zasadili svätí Otcovia životodarný Kríž, ktorý nám poskytuje úľavu a ochranu a robí odvážnymi a šikovnými tých, ktorí sa namáhajú v ďalšej práci. 

Alebo ako je to pri príchode cisára, predchádzajú ho symboly a žezlá, až potom prichádza on sám, radujúc sa z víťazstva a veseliac sa s poddanými. Tak aj náš Pán Ježiš Kristus, chcejúc ukázať neotrasiteľné víťazstvo nad smrťou, a v sláve prejsť deň vzkriesenia, posiela svoje žezlo, kráľovský znak, životodarný Kríž, aby nás potešil a naplnil radosťou a pripravil nás, ako je to len možné, na prijatie Kráľa, aby sme mohli jasavo chváliť Víťaza. Uskutočňuje sa to v prostrednom týždni Štyridsiatnice, lebo ona sa podobá horkému prameňu pre súženie, bolesť a smútok vyplývajúce z pôstu. Ako vtedy v onú stredu Boží Mojžiš vložil drevo do prameňa a osladil ho, tak aj Boh, ktorý nás previedol stredom duchovného Červeného mora a faraóna, životodarným drevom úctyhodného a životodarného Kríža, osladzuje horkosť štyridsaťdňového pôstu a potešuje nás ako tých, ktorí bývajú na púšti, kým nás neprivedie svojím vzkriesením k duchovnému Jeruzalemu. 

Kríž sa nazýva stromom života, a naozaj ním je. Tak ako strom života bol zasadený uprostred edenu, tak podobne aj božskí Otcovia zasadili Strom Kríža doprostred svätej Štyridsiatnice, aby zároveň pripomínajúc si Adamovo lakomstvo spolu s jeho odchodom (z raja) predpisujú nasledujúcim Stromom, z ktorého ak okúsime, nezomrieme, ale ožijeme. 

Jeho silou Kriste Bože aj nás zachráň od pokušení zlého a učiň nás hodnými klaňať sa tvojmu božskému utrpeniu a životodarnému vzkrieseniu, keď sme prešli štyridsaťdňovú cestu a zmiluj sa nad nami ako jediný milostivý a milujúci človeka. Amen.

Komentáre sú uzavreté.