Piatok: Kríž – príležitosť stretnúť Boha

V tomto týždni po Krížupoklonnej nedeli si sa mohol vo svojej izbe modliť pred svätým krížom.

Dnešný deň ukončujeme 4. týždeň sv. Štyridsiatnice a zároveň tak aj čas vyloženia sv. kríža v našich chrámoch a domácnostiach. Pripájame preto aj krátky obrad odloženia sv. kríža. Nechceme však dnes tento kríž ukryť, ale postaviť ho na zvyčajne miesto, aby nás naďalej posilňoval v našom pôste, ako aj v nádeji na našu záchranu a spásu. 

Nikdy preto nezabudni, že Kristov kríž je Božou mocou i Božou múdrosťou. Nech Ťa urobí človekom nádeje!

 #ŽIJEM Z MODLITBY 

Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Pane, zmiluj sa. (6x)

Pane, zmiluj sa. (6x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom, Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom naším.

Slohy na uctenie si kríža

(Prednášaj Slohy pri bozkaní kríža Krížupoklonnej nedele pred sv. krížom)

(hlas 2.) Poďte verní, pokloňme sa životodarnému Stromu, * na ktorom Kristus, Kráľ slávy, dobrovoľne rozprestrel ruky. * Povzniesol nás do prvotnej blaženosti, * nás, ktorých kedysi nepriateľ okradol vášňou * a urobil z nás vyhnancov od Boha. * Poďte verní, pokloňme sa Drevu, * ktoré nás urobilo schopnými * rozdrviť hlavy neviditeľných nepriateľov. * Poďte všetci predstavitelia národov, * piesňami uctievajme Pánov kríž: * Raduj sa kríž, dokonalé vyslobodenie padlého Adama, * tebou sa chváli náš verný národ, * lebo tvojou silou mocne pokoruje Izmaelský národ. * Teba teraz s bázňou my kresťania bozkami uctievame. * Boha, ktorý bol na tebe pribitý oslavujeme a voláme: * Pane, pribitý na kríž, zmiluj sa nad nami, * lebo si dobrý a miluješ nás. 

(hlas 5.) Poďte ľudia, hľa preslávny zázrak. * Pokloňme sa moci kríža; * lebo strom priviedol smrť do raja, * no toto drevo stromu zakvitlo životom, * lebo má na sebe pribitého bezhriešneho Pána. * Všetky národy sme od neho prijali nesmrteľnosť a voláme: * Ty si krížom vyplienil smrť a nás si oslobodil, sláva tebe. 

Hlas tvojich prorokov Izaiáša a Dávida sa naplnil, Bože. * On zvestoval: Prídu všetky národy, Pane, * a poklonia sa pred tebou. * Veď hľa, ľudia, sa na nádvoriach tvojho Jeruzalema * naplnili tvojou milosťou, Dobrotivý. * Ty si za nás pretrpel kríž * a svojím vzkriesením si nás oživil, chráň a spas nás. 

(hlas 6.) Dnes sa posväcujú štyri strany sveta * povýšením tvojho štvorstranného kríža, Kriste Bože náš. * Spolu s ním sa povznáša moc našej vlasti * a tak ničíme moc našich nepriateľov. * Veľký si, Pane, ** a obdivuhodný vo svojich dielach, sláva tebe. 

Hlasy prorokov vopred ohlásili sväté drevo, * skrze ktoré sa Adam oslobodil od starodávnej smrteľnej kliatby. * Dnes, keď sa povznáša, stvorenie zdvíha hlas, * prosiac od Boha bohaté milosrdenstvo. * No jediný nesmierny v dobrosrdečnosti, Vládca, ** buď naším očistením a spas naše duše. 

(hlas 8.) Hlas tvojho proroka Mojžiša, Bože, sa naplnil. * On zvestoval: Uzrite váš život predložený pred vašimi očami. * Dnes sa kríž povznáša a svet sa oslobodzuje od klamstva. * Dnes sa obnovuje Kristovo vzkriesenie * a končiny zeme sa radujú, * v cimbaloch ti prinášajú Dávidovu pieseň a volajú: * Vykonal si spásu uprostred zeme, Bože, * kríž a vzkriesenie, pre ktoré si nás spasil, Dobrotivý a milujúci človeka. ** Všemocný Pane, sláva tebe. 

Dnes Vládca stvorenia a Pán Slávy sa dáva pribiť na kríž, * prebodnúť do boku, * zakusuje žlč a ocot, on, sladkosť Cirkvi; * vencom tŕňovým sa korunuje, * on, ktorý pokrýva nebo oblakmi; * odieva sa do odevu výsmechu * a zauškuje ho ruka stvorená z hliny, * toho, ktorý rukami stvoril človeka. * Bitý je po pleciach ten, ktorý odieva nebo oblakmi, * prijíma pľuvance i zauškovanie. * Všetko trpí pre mňa odsúdeného, môj Vykupiteľ a Boh, ** aby spasil svet od klamstva, veď je dobrosrdečný. 

Sláva: i teraz:

(hlas 8.) Dnes nedotknuteľný bytosťou sa mi dáva dotknúť. * Trpí strasti ten, ktorý ma oslobodzuje od vášní. * Svetlo darúva slepým, nespravodlivými ústami je opľúvaný, * svoje plecia vydáva na rany za tých, ktorí sú plienení. * Keď ho čistá Panna a Matka videla na kríži v bolesti visieť, volala: * Ach, dieťa moje, čože si to urobil? * Ty najkrajší z ľudských synov si bez dychu, * bez výzoru sa zjavuješ, nemáš podoby ani krásy; * ach moje svetlo, nemôžem ťa vidieť spiaceho, * trhá mi vnútro a hrozný meč mi prechádza srdcom. * Ospevujem tvoje strasti, * klaniam sa tvojmu milosrdenstvu, ** mnohotrpiaci Pane, sláva tebe.

 #ŽIJEM Z BOŽIEHO SLOVA 

Prečítaj si text zo Sv. Písma na daný deň

Čítanie z knihy Genezis!

Pán povedal Abramovi: „Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a zo svojho otcovského domu do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa a preslávim tvoje meno a ty budeš požehnaním. Požehnám tých, čo ťa budú žehnať, a prekľajem tých, čo ťa budú preklínať! V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme!“ A Abram odišiel, ako mu rozkázal Pán. Išiel s ním aj Lot. Abram mal sedemdesiatpäť rokov, keď odišiel z Haranu. Abram vzal so sebou svoju ženu Sarai a svojho synovca Lota i celý majetok, čo nadobudli, aj služobníctvo, ktoré v Harane získali. A takto odišli, aby šli do krajiny Kanaán, a tak došli do krajiny Kanaán. Abram prešiel krajinou až po miesto Sichem, až k terebintu Moreho. Vtedy boli v krajine Kanaánčania. Tu sa Abramovi zjavil Pán a povedal mu: „Túto krajinu dám tvojmu potomstvu.“ On tam potom postavil Pánovi, ktorý sa mu zjavil, oltár. (Gn 12, 1 – 7)

Zamyslenie PIATOK

Čítanie z rečí sv. Efréma Sýrskeho! 

(Z Veľkonočnej reči ku cti sv. Kríža, Serm. de S. et vivif. Cruc.)

„Brat môj, ak si vezmeš na pomoc Kríž, nestihne ťa nijaké nešťastie a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma (Ž 91 (90), 10). Zlé mocnosti pri pohľade naň utekajú. Kríž zničil modly, osvietil celý svet, rozptýlil mraky a prinavrátil svetlo. Kríž zhromaždil národy zo západu i severu, od mora i východu a zjednotil ich v láske, v jednej Cirkvi, v jednej viere a v jednom krste.“

+++

„Kresťan, túto zbraň (pozn.: svätý Kríž), každý deň a každú noc, každú hodinu i chvíľu, a na každom mieste neprestávaj so sebou nosiť, bez nej nič nepodnikaj.“

+++

Ó, nevýslovná Božia dobrota! Koľko požehnaní daroval Boh ľudskému pokoleniu skrze Kríž! Za to Mu patrí vďaka, česť a chvála po celú večnosť.“

 #ŽIJEM V SPOLOČENSTVE 

Na chvíľu vstup do ticha a načúvaj Bohu. Pomenuj, čo ťa oslovilo a ak chceš, pozdieľaj sa o tom s niekym blízkym alebo s niekym, o kom si myslíš, že by mu to pomohlo.

(Tri razy prednes tropár a po každom urob na sebe znak kríža a pokloň sa hlboko k zemi)

Tvojmu krížu klaniame sa, Vládca, a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme. (3x)

(Následne prednes tropár a počas spevu odlož sv. kríž na jeho zvyčajné miesto)

Tropár krížu (1. hl.):

Spas ľud svoj, Pane, * a požehnaj svoje dedičstvo. * Daruj svätej cirkvi víťazstvo nad nepriateľmi ** a svoj ľud ochraňuj svätým krížom.

Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu. I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa.(3x)Požehnaj.

Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami. Amen.

 #ŽIJEM DENNÚ VÝZVU 

“On tam potom postavil Pánovi, ktorý sa mu zjavil, oltár. (Gn 12,7)

“Ó, nevýslovná Božia dobrota! Koľko požehnaní daroval Boh ľudskému pokoleniu skrze Kríž! Za to Mu patrí vďaka, česť a chvála po celú večnosť.“ (Sv. Efrém Sýrsky)

Nastal čas VĎAKY! Za čo? Nevšimol si si tú milosť, ktorú tvoj dobrý Boh vylieval na Teba a počas posledného týždňa? Tak teraz je čas si ju všimnúť a ďakovať za ňu! Prečo? Lebo nemôžeš prijímať ďalšiu milosť, ktorú má pre teba Pán pripravenú, ak si neuvedomíš tú, ktorú si práve mal na dosah. Všímaj si, že máš byť za čo Bohu vďačný! To Ti otvorí srdce pre ďalšie požehnanie na ceste, na ktorej Boh chce ďalej spolu s tebou kráčať.

Vybuduj si MÚR/NÁSTENKU VĎAKY, za milosti, ktoré vidíš, že si dostal od Boha. Pomenuj konkrétnosti, kde sa Boh oslávil alebo kde Ťa požehnal a vytvor si tak niečo viditeľné, kde budeš môcť prispieť svojou vlastnou vďakou. Táto nástenka/múr Ti tak budú pripomínať ovocie a nádej Kristovho kríža. A nezabudni sa mu aj v modlitbe poďakovať …

Nenechaj si svoju vďaku pre seba…

Komentáre sú uzavreté.