Pondelok: Kríž je príležitosť byť s Bohom

Počas týždňa po Krížupoklonnej nedeli sa môžeš vo svojej izbe modliť pred svätým krížom. Poklona sv. krížu, by mala byť v tomto týždni súčasťou každej tvojej modlitby. Pred modlitbou je vhodné pred krížom zapáliť sviecu. Čerpaj z neho duchovnú posilu do tvojho boja, do tvojej viery a predkladaj pred neho všetok svoj strach, obavy aj prosby. Nezabudni, že Kristov kríž je Božou mocou i Božou múdrosťou. Nech Ťa urobí človekom nádeje!

 #ŽIJEM Z MODLITBY 

Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Pane, zmiluj sa. (6x)

Pane, zmiluj sa. (6x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom, Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom naším.

Prednášaj 1. a 3. pieseň z kánona Krížupoklonnej nedele pred sv. krížom

1. PIESEŇ

Irmos: Je deň poklony úctyhodnému Krížu * príďte k nemu všetci! * Lebo teraz prekladaný * vyžaruje zore Kristovho vzkriesenia. * Radujme sa v duchu, keď ho teraz bozkávame.

Vyjav sa, veľkolepý Kríž Pánov! * Ukáž mi teraz pohľad na tvoju božskú krásu! * Učiň ma hodným uctievať si tvoju vznešenosť! * Ako k živému volám k tebe a bozkávam ťa.

Nech nebo i zem jednohlasne vzdávajú chválu, * lebo pred všetkými leží preblažený Kríž, * na ktorom telesne pribitý obetoval sa Kristus. * Bozkajme ho duševne sa radujúc.

Sláva:

Ó, Trojica v osobách! * Ó, Jednota prirodzenosťou! * Otče, Synu i Duchu, * Jednota jedinej sily * v úmyslovh i chcení, i v princípe moci. * Zachovaj svoj svet a daruj mu pokoj.

I teraz:

Nijako si, Panna, nezakúsila muža. * Beu zasiatia rodíš chlapčeka. * Neporušene si porodila Stvoriteľa, Krista Boha. * Pros Ho, aby všetkým udelil pokoj.

Katavasia: Bohu prepodobný Mojžiš * kedysi predobrazil tvoj Kríž, * keď vodu presekol krížom, svojim žezlom, * a previedol Izraela cez Červené more. * Spieval ti pieseň východu, Kriste Bože.

3. PIESEŇ

Irmos: Príďte, veriaci, načerpajme * nie z prameňa d’vajúceho pominuteľnú vodu, * ale z prameňa osvietenia * skrze poklonu Kristovmu krížu, * lebo v ňom sa chválime.

Bozkávame teraz tvoj Kríž, * ktorý kedysi predobrazoval Mojžiš svojimi rukami, * a tak vížazíme nad duchovným Amalekom. * Ním sme, Vládca Kriste, spasení.

Keď očami i ústami spievame pieseň radosti * pokloňme sa Pánovmu krížu, veriaci * v piesňach plesajúc.

Sláva:

Ucitevam v troch osobách * jediného bezpočiatočného Boha, * nerozdeliteľného vo forme svojho bytia,  * Otca, Syna i Ducha živého. * V jeho mene sme boli pokrstení.

I teraz:

V kríku kedysi Mojžiš obrazne videl * tvoje tajomstvo, ó, Čistá. * Lebo tak ako krík plameň, * ani oheň božstva tvoju útrobu nesplálil.

Katavasia: Upevni ma svojim Krížom, Vládca, na skale viery, * aby môj um nezakolísal úkladmi zlého nepriateľa. * Lebo ty jediný si svätý.

 #ŽIJEM Z BOŽIEHO SLOVA 

Prečítaj si text zo Sv. Písma na daný deň

Čítanie z knihy Genezis!

Pán, Boh, povedal: Už nikdy viac neprekľajem zem pre človeka, lebo zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti zlé. Preto už nikdy nevyhubím všetko živé, ako som to urobil. Kým potrvá zem, nikdy neprestane sejba a žatva, chladno a teplo, leto a zima, deň a noc. Potom Boh požehnal Noema a jeho synov a povedal im: Ploďte a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju! Nech majú pred vami strach a hrôzu všetky zvieratá zeme, všetko vtáctvo neba a všetko, čo sa hýbe na zemi; dostávate do rúk všetky ryby mora. Všetko, čo sa hýbe a žije, nech je vám za pokrm, všetko vám dávam tak, ako zelené byliny. Iba mäso s dušou, ktorá je v krvi, nesmiete jesť. Ale krv vašich duší budem vyhľadávať; budem ju vyhľadávať od každého zvieraťa a od každého človeka, aj keď je to brat, budem vyhľadávať dušu človeka. Kto preleje ľudskú krv, človek nech preleje jeho krv, lebo na Boží obraz som stvoril človeka. Vy sa však ploďte a množte sa, rozšírte sa na zemi a naplňte ju! (Gn 8,21b – 9,7)

Zamyslenie PONDELOK

Čítanie z rečí sv. Teodora Studitu!

Aký nesmierne vzácny dar je kríž! Aký úžasný zjav! Podoba tohto stromu nemá v sebe dobro i zlo ako onen v Edene. Celý je krásny a spanilý na pohľad i na chuť. Je to strom, ktorý dáva život, a nie smrť, osvetľuje, a nezatemňuje, vovádza do raja, a nevyháňa z neho. Tento strom, na ktorý vystúpil Kristus ako kráľ na štvorzáprah, zahubil diabla, ktorý mal moc nad smrťou, a vyslobodil ľudstvo z otroctva tyrana.

Ten strom, na ktorom bol Pán ako najznamenitejší bojovník ranený v boji na rukách, nohách a božskom boku, uzdravil rany po hriechoch, totiž našu prirodzenosť zranenú nebezpečným drakom.

Kedysi nás strom usmrtil, a teraz sme na strome našli život. Kedysi nás strom podviedol, a teraz sme stromom zahnali ľstivého hada. Nové a vskutku nevídané zámeny! Namiesto smrti sa nám dáva život, namiesto porušenia neporušenosť, namiesto hanby sláva.

Preto oprávnene zvolal svätý Apoštol: „Ale ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet.“ Veď táto najvyššia múdrosť, ktorá akoby vykvitla z kríža, vyvrátila svetskú chvastavú múdrosť a namyslenú hlúposť. A z kríža vzišli dobrá každého druhu a obmedzili výhonky zloby a neprávosti.

Už predobrazy tohto stromu od počiatku sveta naznačovali a poukazovali na veci neobyčajne obdivuhodné. Pozri sa každý, kto túžiš po poznaní: Či neunikol Noe so synmi a ich manželkami a všetkými druhmi zvierat z Božieho nariadenia ničivej potope na obyčajnom dreve?!

Krížom bola zničená smrť a obnovený Adamov život. Krížom sa chválil každý apoštol, krížom je korunovaný každý mučeník a posvätený každý svätec. Krížom si obliekame Krista a vyzliekame starého človeka. Krížom sa my, Kristove ovce, zhromažďujeme do jedného ovčinca a pripravujeme do nebeského košiara.

 #ŽIJEM V SPOLOČENSTVE 

Na chvíľu vstup do ticha a načúvaj Bohu. Pomenuj, čo ťa oslovilo a ak chceš, pozdieľaj sa o tom s niekym blízkym alebo s niekym, o kom si myslíš, že by mu to pomohlo.

(Tri razy prednes tropár a po každom urob na sebe znak kríža a pokloň sa hlboko k zemi)

Tvojmu krížu klaniame sa, Vládca, a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme. (3x)

Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu. I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa.(3x)Požehnaj.

Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami. Amen.

 #ŽIJEM DENNÚ VÝZVU 

Potom Boh požehnal Noema a jeho synov a povedal im: Ploďte a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju!”

Boh po skončení katastrofy potopy žehná človeka a dáva mu misiu, byť zodpovedný za obnovu sveta a celého stvorenia. Aj dnes tieto slová smerujú k človeku s Božím požehnaním a s rovnakou výzvou – byť “dnes” zodpovedný za obnovu sveta.

Ako to urobiť? Vyber si ráno jedného človeka (známeho/neznámeho) alebo skupinu ľudí (zdravotníci/postihnutí vírusom/starí/opustení/priatelia/rodina) a obetuj svoju celodennú aktivitu a karanténu (svoju zodpovednosť) za neho alebo za nich. Proste ži preň celý svoj deň! Je to prvý krok k zmene a obnove sveta.

Komentáre sú uzavreté.