Na našich letných stretnutiach mladých Camp eparchie často krát zaznieva z úst mladých veta “škoda, že to nie je viackrát v roku” alebo “prečo sa nestretávame aj cez školský rok?” A skutočne našou túžbou je, aby sa mladí našej eparchie stretávali viac ako raz, či párkrát do roka pri nejakej akcii. Chceme, aby sa stretávali pravidelne a aby pri týchto stretnuiach budovali kresťanské spoločenstvo. Sme presvedčení, že práve spoločenstvo mladých ľudí, ktorí sa ťahajú k Bohu pod autoritou Cirkvi (vedení kňazom) je cestou k budúcnosti našej Cirkvi. Z toho dôvodu sa usilujeme o pravidelné stretnutia mladých v našich protopresbyterátoch. 
 

Spoločenstvo

„Keď nadišiel deň Turíc, všetci boli na tom istom mieste.“ (Sk 2, 1). 

Boží Duch zbudoval Cirkev, keď všetci boli na tom istom mieste. Preto vnímame ako Boží zámer to, aby mladí ľudia – budúcnosť Cirkvi, boli na tom istom mieste. A to nie iba fyzicky, ale hlavne zmýšľaním, postojmi a hodnotami. Preto ako jeden z hlavných pilierov protopresbyterských stretnutí je združovať mladých na to isté miesto. Nie iba fyzicky, ale hlavne duchovným sprevádzaním, formovaním postojov, odovzdávaním hodnôt,.. Teda združovať mladých a vytvárať z nich kresťanské spoločenstvo.

Sviatostný život

„Deň čo deň spoločne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb…“ (Sk 2, 46a)

Nestretávame sa iba preto, aby sme boli spolu, ale preto, aby medzi nami bol Kristus. Veď tak sa aj zdravíme „Kristus medzi nami“. Sviatosti (zvlásť sviatosť pokánia a eucharistia) sú tou zvláštnou prítomnosťou Krista, vďaka ktorým sú naše stretávania „BOŽSKÉ“!!!

Spoločná modlitba

„Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách.” (Flp 4, 6)

Bezstarostnosť patrí k mladosti. Avšak my ju nezakladáme na mladíckej ľahkovážnosti, ale na tom, že všetko vkladáme v našich spoločných modlitbách do Božích rúk.

Duchovné vedenie

„Neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám“ (Sk 2, 42)

Okrem spoločenstva, sviatostného života a modlitby, dôležitým pilierom našich stretnutí je aj odovzdávanie apoštolského učenia. Takto mladý človek môže spoznávať pravdu, ktorá oslobodzuje (porov. Jn 8, 32). Preto na našich stretnutiach nechýbajú kňazi a ich katechézy, homílie, povzbudenia, či osobné rozhovory s nimi.

Radosť

„Ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem: Radujte sa!“ (Flp 4, 4)

Čo by to boli za stretnutia mladých, ak by tam chýbala radosť. Pri spoločných debatách, hrách, súťažiach, tancoch, rôznych trapasoch, alebo len tak. Jednoducho radosť mladých, ktorá pramení v srdci naplnenom Božou prítomnosťou.

 

Boh nám dal Cirkev ako prostriedok záchrany. Nám konkrétne daroval Košickú eparchiu, cez ktorú nás vedie sprevádza a ťahá bližšie k sebe.  Túto skutočnosť môže človek najbližšie zažívať cez farské spoločenstvá. Farnosť však nemá byť uzavretá sama do seba, ale má obohacovať aj ostatných. A na druhej strane sú aj farnosti, kde je málo mladých na to, aby sa pravidelne stretávali. A tak využívajúc štruktúru našej eparchie sme sa rozhodli raz mesačne organizovať stretnutia mladých v našich protopresbyterátoch. Počas nich sa môžu vzájomne obohacovať jednotlivé farské spoločenstvá, či stretká a zároveň tu svoju kresťanskú partiu môžu nájsť aj tí, ktorí túto možnosť vo svojej farnosti nemajú. Protopresbyterské stretnutia takto združujú do kopy mladých, ktorí svojim počtom sú schopní vytvoriť spoločenstvo a nie iba masu ľudí.

Protopresbyterské stretnutia vedú kňazi a animátori daného protopresbyterátu. Preto tieto stretnutia ponúkajú viac ako len partiu. Ponúkajú eucharistiu, sviatosť zmierenia, vedenie a spoločné kráčanie bližšie k Bohu. Najlepšie to spoznáš ak to zažiješ na vlastnej koži.