Štvrtok: Kríž – príležitosť stretnúť Boha

Počas týždňa po Krížupoklonnej nedeli sa môžeš vo svojej izbe modliť pred svätým krížom. Poklona sv. krížu, by mala byť v tomto týždni súčasťou každej tvojej modlitby. Pred modlitbou je vhodné pred krížom zapáliť sviecu. Čerpaj z neho duchovnú posilu do tvojho boja, do tvojej viery a predkladaj pred neho všetok svoj strach, obavy aj prosby. Nezabudni, že Kristov kríž je Božou mocou i Božou múdrosťou. Nech Ťa urobí človekom nádeje!

 #ŽIJEM Z MODLITBY 

Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Pane, zmiluj sa. (6x)

Pane, zmiluj sa. (6x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom, Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom naším.

Prednášaj 8. a 9. pieseň z kánona Krížupoklonnej nedele pred sv. krížom

8. PIESEŇ

Irmos:Raduj sa, Kríž, trojblažený a božský Strom! * Ty si svetlom tým, čo sú v tme. * Svojim svetlom predzvestuješ štyrom stranám sveta * zore Kristovho zmŕtvychvstania. * Daj, aby všetci veriaci došli k Pasche.

Životom voňajúci strom, Kríž Kristov * v tento deň všetko naplňuje vôňou Božej milosti. * Voňajme jeho Bohom danú vôňu. * Verne si ho naveky uctievajme.

Príď, prorok Elizeus, a jasne povedz, * čo je to za drevo, ktoré si dal do vody! * Je to Kristov Kríž, * lebo sme ním boli vyvlečení z hlbočiny zotlenia. * Verne si ho naveky uctievajme.

Keď dávno Jakub predobrazoval tvoj Kríž, Kriste, * poklonil sa vrchu Jozefovej božskej palice, * lebo predvidel túto strašnú berlu tvojho kráľovstva. * My sa mu teraz verne klaniame naveky.

Sláva:

Keď oslavujem jediné Bytie v troch Osobách, * nezlievam do jednej osoby Troch, * ani nerozsekávam podstatu * Otca i Syna, s Duchom. * Lebo jediný je Boh nad všetkými v Trojici.

I teraz:

Zjavila si sa medzi matkami ako jediná Panna, * ó, Božia nevesta Mária! * Bez muža si porodila Krista Spasiteľa. * Pritom si si zachovala znamenie čistoty. * My veriaci ťa blahoslavíme naveky.

Katavasia: Do jamy levovej vrhnutý kedysi * veľký medzi prorokmi, Daniel, *  roztiahol ruky vo forme kríža. * Bol uchránený nedotknutý od ich zjedenia * dobrorečiac Kristu Bohu naveky.

9. PIESEŇ

Irmos: Z tvojho hrobu, Kriste, mi vyprúdil život. * Ty, Pane života, * predstúpil si a zavolal k tým, čo žijú v hroboch: * “Spútaní v okovách, buďte uvoľnení, * lebo som prišiel Ja, vykúpenie sveta!

Nech zaplesajú a spievajú všetky stromy lesa, * keď hľadia ako je dnes bozkávané * drevo Kríža, z akého sú aj oni * lebo na ňom Kristus povzniesol svoju hlavu * ako prorokuje nábožný Dávid.

Ja, ktorý som zomrel skrze strom, * našiel som ťa ako strom života, * Krista nosiaci môj Krížu. * Ty môj neochvejný ochranca! * Ohromná sila proti démonom! * Keď sa ti dnes klaniam, volám: * Osvieť ma svojou slávou!

Veseľ sa, raduj sa, Cirkev Božia, * keď sa dnes klaniaš trojnásobne požehnanému drevu * presvätého Kristovho Kríža, * ktorému prisluhujú anjelské zástupy * a v bázni pred ním stoja.

Sláva:

Trojica podľa osôb, * Jedinosti podľa podstaty sa klaniam. * Tebe, svätému Božstvu, Otcu i Synu, aj so Svätým Duchom, * jedinému Počiatku, * jedinému Kráľovstvu, * ktoré vládne nad všetkými.

I teraz:

Zjavila si sa, Panna, * ako veľká hora, v ktorej sa usídlil Kristus, * ako o tom spieva božský Dávid. * Cez teba sme boli povznesení až k nebu, * učinení synmi skrze Ducha, ó, Preblažená! 

Katavasia: Ó, Matka Panna a Bohorodička! * Ty si bez muža porodila Krista Boha nášho, * ktorý sa dal vyzdvinúť v tele na Kríž. * My veriaci ťa s Ním náležite teraz zvelebujeme.

 #ŽIJEM Z BOŽIEHO SLOVA 

Prečítaj si text zo Sv. Písma na daný deň

Čítanie z knihy Genezis!

Noemovi synovia, ktorí vyšli z korábu, boli Sem, Cham a Jafet. Cham je otcom Kanaána. Títo traja boli teda Noemovi synovia a z nich sa rozšírilo ľudstvo po celej zemi. Noe začal obrábať zem a vysadil vinicu. A keď sa napil vína, opil sa a obnažený ležal vo svojom stane. Cham, Kanaánov otec, uvidel nahotu svojho otca a vonku to hovoril svojim dvom bratom. Ale Sem a Jafet vzali plášť, obaja si ho položili na ramená, išli chrbtom a zakryli otcovu nahotu. Tvár mali odvrátenú, takže nevideli otcovu nahotu. Keď sa Noe prebral z vína a keď sa dozvedel, čo mu urobil najmladší syn, povedal: „Buď prekliaty, Kanaán, staň sa poníženým sluhom svojich bratov!“ Potom pokračoval: „Nech je zvelebený Pán, Boh Semov, a Kanaán nech je jeho sluhom! Nech Boh rozvetví Jafeta a nech býva pod Semovými stanmi a Kanaán nech je jeho sluhom!“ Noe žil po potope ešte tristopäťdesiat rokov. Všetkých Noemových dní bolo deväťstopäťdesiat rokov a potom zomrel. Toto je rodokmeň Noemových synov, Sema, Chama a Jafeta, lebo po potope sa im narodili synovia. (Gn 9,18 – 10,1)

Zamyslenie ŠTVRTOK

Čítanie z rečí sv. Jána Zlatoústeho! (Adversus Judaeos Orationes, Oratio III, 4)

„Počas celého roku neprestávame vyzývať k posteniu sa, ale nemnohí venujú pozornosť tomu čo hovoríme. Keď však nadíde Štyridsiatnica najviac lenivý sa budia, hoci ich nikto nenapomína ani neupozorňuje, upozorňuje a napomína nadchádzajúce obdobie.

Ak sa teda nejaký Žid, alebo Hellén opýta: »prečo sa postíš?«, neodpovedaj: »na pamiatku Paschy«, alebo »Kríža«, lebo dáš mu argumenty na kritiku. Chcejúc pristúpiť k svätým mystériám, nepostíme sa na pamiatku Paschy, alebo Kríža, postíme sa kvôli naším hriechom. Zmyslom Paschy nie je pôst a smútok; ona je dobrou príležitosťou na radosť a veselosť.

Kríž odstránil hriech,

oslobodil svet od viny,

uzdravil minulé nenávisti,

a otvoril brány neba.

Priateľmi učinil tých, ktorí sa odvrátili;

posadil nás po pravej strane trónu,

a dal nám nekonečne mnoho iných dobier.

Naozaj, nesmúťme a neplačme, ale skôr buďme spokojný a tešme sa. Preto Pavol povedal: »Ale ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista« (pozn.: Gal 6, 14), a tiež: »Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici« (pozn.: Rim 5, 8.). A ďalej Ján hovorí viac-menej takto: »Boh tak miloval svet« (pozn.: Jn 3, 16). Ako? Povedz! Či, odvrhnúc všetko, nepoukázal na kríž? »Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna«, aby bol ukrižovaný, »a každý, kto v Neho verí, nezahynul, ale mal večný život« (pozn.: Jn 3, 16). Keď teda kríž je základom lásky a slávy, nehovorme, že ho oplakávame. Nie kvôli nemu plačeme. Nie. Plačeme z dôvodu vlastných hriechov. Pre toto sa postíme.“

 #ŽIJEM V SPOLOČENSTVE 

Na chvíľu vstup do ticha a načúvaj Bohu. Pomenuj, čo ťa oslovilo a ak chceš, pozdieľaj sa o tom s niekym blízkym alebo s niekym, o kom si myslíš, že by mu to pomohlo.

(Tri razy prednes tropár a po každom urob na sebe znak kríža a pokloň sa hlboko k zemi)

Tvojmu krížu klaniame sa, Vládca, a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme. (3x)

Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu. I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa.(3x)Požehnaj.

Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami. Amen.

 #ŽIJEM DENNÚ VÝZVU 

“Potom povedali: „Poďme, postavme si mesto a vežu, ktorej vrchol bude siahať do neba, spravme si tak pomník, aby sme sa neroztratili po celej zemi!“ (Gn 10)

“Keď teda kríž je základom lásky a slávy, nehovorme, že ho oplakávame. Nie kvôli nemu plačeme. Nie. Plačeme z dôvodu vlastných hriechov. Pre toto sa postíme.“ (Sv. Ján Zlatoústy)

V týchto dvoch slovách máme akési porovnanie dvoch možností, ciest, prežívania viery a pôstneho obdobia v živote človeka. Jedna cesta je cesta povýšenia človeka, dosahovanie Boha   cestou dostať sa mu naroveň. Táto cesta je plná sebaistoty a smelých plánov človeka. Druhá cesta je ale ceste obrátenia, pokánia, cesta plná preliatých sĺz za svoje hriechy. Ktorá z týchto dvoch ciest je pre teba lákava? Ktorá je tá správna, aby som sa ňou aj ja sám vydal? Môžeš kráčať iba jednou z nich.

Nájdi čas a dobre si spytuj svoje svedomie. Skús sa pozrieť na prežívanie svojho pôstu a aj doterajšiho života a pomenuj veci, oblasti života, skutky, proste pomenuj si veci, ktoré dnes “oplakávaš” a nechceš sa k nim po skončení pôstu vrátiť. Napíš si ich na papier a vlož si ich k svojmu krížu. A nech tam sú odložené do Paschy, aby si si tie papieriky mohol vo Svetlom týždni otvoriť, prečítať a povbudiť sa, aby si sa nevrátil k starému životu. Je to len na Tebe!

Komentáre sú uzavreté.