Utorok: Kríž je príležitosť byť s Bohom

Počas týždňa po Krížupoklonnej nedeli sa môžeš vo svojej izbe modliť pred svätým krížom. Poklona sv. krížu, by mala byť v tomto týždni súčasťou každej tvojej modlitby. Pred modlitbou je vhodné pred krížom zapáliť sviecu. Čerpaj z neho duchovnú posilu do tvojho boja, do tvojej viery a predkladaj pred neho všetok svoj strach, obavy aj prosby. Nezabudni, že Kristov kríž je Božou mocou i Božou múdrosťou. Nech Ťa urobí človekom nádeje!

 #ŽIJEM Z MODLITBY 

Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Pane, zmiluj sa. (6x)

Pane, zmiluj sa. (6x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom, Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom naším.

Prednášaj 4. a 5. pieseň z kánona Krížupoklonnej nedele pred sv. krížom

4. PIESEŇ

Irmos: Ideme dnes v ústrety radostnej poklone * tvojho životodárneho Kríža, Kriste. * Predom sa tak pripravujeme na tvoje presväté utrpenie, * ktoré si podstúpil pre spásu sveta, Spasiteľ. * Pretože si Všemocný!

Dnes je radosť na nebi i na zemi, * lebo svetu sa zjavuje Kristovo znamenie, * Kríž trojnásobne blažený. * Lebo keď je predložený * vydáva neprestajne tečúcu radosť * tým, čo sa mu klaňajú.

Čo ti dáme, Kriste, za to, * že si sa nám dal pokloniť čestnému Krížu, * na ktorom tvoja presvätá krv bola vyliatá, * kde aj tvoje telo klincami bolo pripevnené. * Keď ho teraz bozkávame, tebe dobrorečíme.

Sláva:

Ospevujeme tri Osoby jediného Božstva, * nerozdielne, podľa Bytia jednoduché ohlasujeme: * Otca bezpočiatočného, * Syna i Ducha Svätého spolutróniaceho, * jediné Panstvo jediné Kráľovstvo, * jedinú večnú Mocnosť.

I teraz:

Vyjavila si sa medzi ženami, ó, Čistá, * ako jedinečná prepodivná skutočnosť, * ako čosi neslýchaného! * Lebo si obnovila naše bytie, * keď si bez zasiatia urodila. * Zostala si pritom ako predtým pannou. * Lebo Ten, čo sa z teba narodil skutočne je Bohom.

Katavasia: Veľké svetlo ťa uvidelo na kríži, Silný. * S chvením sa stiahlo, pozbieralo svoje lúče a ukrylo ich. * Všetko stvorenie v bázni ospevuje * tvoju nesmiernu trpezlivosť, utrpenie. * Hľa, zem je naplnená tvojou chválou!

5. PIESEŇ

Irmos: Pôstom očistení pristúpme! * Bozkajme vrúcne so vzdávaním chvály presväté Drevo, * na ktorom Kristus ukrižovaný spasil svet, * lebo je milosrdný.

Zástupy anjelov jasajú s radsťou * pre dnešnú poklonu tvojmu Krížu, * lebo ním si rozdrvil besné pluky * a spasil si, Kriste, človečenstvo.

Ako druhý raj možno poznať Cirkev, * lebo ako predtým aj ona má Strom života, * tvoj Kríž, Pane. * Keď z neho príjmame * máme účasť na nesmrteľnosti.

Sláva:

Bezpočiatočných Troch oslavujem, * ktorí sú jednej podstaty: * Boha Otca, Syna i Ducha, * jediné Svetlo trojžiariace, * spolu držiace Kráľovstvo v nezliatej identite. 

I teraz:

Počala si podľa zákona prírody, * ale aj ponad zákon, * lebo u teba jedinej rodenie bolo bez zasiatia, * úžasné povedať to či pomyslieť i ohlasovať * ako si porodila, ó, Všenepoškvrnená!

Katavasia: Už od svitu ťa ospevujeme, štedrý Spasiteľ! * Dosiahli sme pokoj skrze tvoj Kríž,  * cez ktorý si obnovil ľudský rod * a priviedol ho k nehasnúcemu Svitu.

 #ŽIJEM Z BOŽIEHO SLOVA 

Prečítaj si text zo Sv. Písma na daný deň

Čítanie z knihy Genezis!

Boh povedal Noemovi i jeho synom, čo boli s ním: „Ja uzavriem zmluvu s vami a s vaším potomstvom, čo bude po vás, aj s každou živou bytosťou, čo je s vami: s vtáctvom, s dobytkom a so všetkou zverou, ktorá s vami vyšla z korába, so všetkými zvieratami, čo sú na zemi. Áno, uzavriem s vami zmluvu, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem.“ A Pán Boh povedal Noemovi: „Toto bude znakom zmluvy, ktorú uzavieram na večné pokolenia medzi mnou a vami a všetkými živými bytosťami, čo sú s vami: Svoj oblúk umiestňujem v oblakoch, aby bol znakom zmluvy medzi mnou a zemou. Keď zastriem zem oblakmi a keď sa v oblakoch zjaví moja dúha, vtedy si spomeniem na svoju zmluvu, ktorá je medzi mnou a medzi vami i každou živou bytosťou. Už nikdy nebude vôd potopy, ktorá by zahubila všetky živé tvory. V oblakoch bude oblúk, uvidím ho a spomeniem si na večnú zmluvu, uzavretú medzi Bohom a každou živou dušou všetkých živých tvorov, čo sú na zemi.“ A Boh povedal Noemovi: „Toto je znak zmluvy, ktorú som uzavrel medzi sebou a medzi všetkými živými tvormi na zemi.“ (Gn 9, 8 – 17)

Zamyslenie PONDELOK

Čítanie z rečí sv. Efréma Sýrskeho! (Z kázne O našom Pánovi 3 – 4, 9)

„Smrť vrhla Krista k svojim nohám, ale On ju pošliapal, ako sa šliape cesta. Z vlastnej vôle prijal smrť a poddal sa jej, aby ju ňou samou zničil. A tak náš Pán vyšiel a niesol kríž, pretože to chcela smrť. Ale na kríži zvolal mocným hlasom a proti vôli smrti vyviedol mŕtvych z priepasti. Smrť zabila Pána v jeho ľudskom tele, ale On tou istou zbraňou nad ňou zvíťazil…

Aký je len veľký, Syn tesára. Svoj kríž vztýčil nad všetko požierajúcu priepasť a ľudstvo priviedol do domu života. Skrze drevo ľudstvo spadlo až na dno pekla; skrze drevo sa povznieslo do domu života…

Tebe patrí chvála! Tebe, ktorý si kríž urobil mostom ponad smrťou, aby mohli po ňom duše prejsť z krajiny smrti do krajiny života…

Tvoji kati si počínali ako roľníci: zasiali Ťa do vnútra zeme, ako pšeničné zrno, aby si odtiaľ zmŕtvychvstal a spolu so sebou vzkriesil mnohých.

Poďme, obetujme Mu našu lásku ako veľkú všeobecnú obetu, vyšlime piesne a modlitby k Tomu, ktorý Bohu obetoval svoj kríž, aby nás prostredníctvom neho obohatil.“

 #ŽIJEM V SPOLOČENSTVE 

Na chvíľu vstup do ticha a načúvaj Bohu. Pomenuj, čo ťa oslovilo a ak chceš, pozdieľaj sa o tom s niekym blízkym alebo s niekym, o kom si myslíš, že by mu to pomohlo.

(Tri razy prednes tropár a po každom urob na sebe znak kríža a pokloň sa hlboko k zemi)

Tvojmu krížu klaniame sa, Vládca, a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme. (3x)

Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu. I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa.(3x)Požehnaj.

Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami. Amen.

 #ŽIJEM DENNÚ VÝZVU 

Áno, uzavriem s vami zmluvu, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem.”

Je tu nádej! Šanca na nový začiatok – príležitosť začať odznova. Boh uzatvára zmluvu s Noem, lebo je pripravený darovať ľudstvu šancu vstať z toho, čo pokazil, zo svojho pádu – hriechu. Potopa a nová zmluva sa tak stávajú príležitosťou stať sa NOVÝM ČLOVEKOM.

Po 3 týždňoch pôstu určite vidíš “lepšie” miesto svojho pádu, svojej potopy. Jasne ho pomenuj! Prines toto miesto pred Kristov kríž a odovzdaj ho Bohu (Pane, odovzdávam ti toto miesto môjho pádu …) Postav sa pred sv. kríž a aspoň 15 min. zotrvaj v tichu pred ním. Vypni myšlienky a načúvaj srdcom. Po čase ticha si pomenuj 1 konkrétny krok, ktorý urobíš ako znak NOVÉHO ČLOVEKA, a toho, že ti Boh dal novú šancu. 

Pozn.: ak potrebuješ, oslov kňaza a príď si po novú šancu do sv. spovede

Komentáre sú uzavreté.