Udalosti

3. TÝŽDEŇ NÁVRATU 40

„Lebo toto hovorí Pán, Jahve, Svätý Izraelov: „Návratom a pokojnosťou budete oslobodení, v tichosti a dôvere je vaša sila“ (Iz 30,15)

PONÚKAME TI ZAMYSLENIA K JEDNOTLIVÝM ČÍTANIAM 3. TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU A NÁVRATU 40

Tvoj návrat k Bohu pokračuje. Dokráčal si do tretieho týždňa Svätej Štyridsiatnice. To najdôležitejšie je v tejto chvíli pokračovať, nezastavovať ani neschádzať z cesty. Dôležitosti „kráčania s Bohom“ si je vedomá aj Svätá Cirkev, ktorá ťa dnes pozýva do čítania príbehu o spravodlivom Noemovi. Už hneď prvý verš čítania upriamuje našu pozornosť na blízky vzťah medzi Noemom a Bohom. V katolíckom preklade čítame, že „Noe viedol bohumilý život.“, avšak to je len veľmi voľný preklad hebrejského originálu, ktorý by sme mohli doslovne preložiť ako: „Noe sa prechádzal s Bohom.“ Prechádzanie sa s Bohom vyjadruje spoločenstvo s Bohom morálne a mravne dokonalé. No nielen to, symbolizuje totiž aj veľmi intímny vzťah medzi človekom a Bohom. Noemove chodenie s Bohom ti hneď v úvode čítania naznačuje ideál, ku ktorému ťa Boh pozýva. A tento ideál stojí v ostrom kontraste k situácii, ktorá je opísaná vo verši 12. V ňom nám svätopisec ukazuje, že celá zem bola skazená z dôvodu skazenosti ľudstva. Môžeš čítať, že „všetko ľudstvo blúdilo na svojej ceste“. V doslovnom preklade „všetko ľudstvo skazilo svoju cestu na zemi.“ Áno, bolo to slobodné rozhodnutie všetkých ľudí skaziť a znivočiť svoju cestu. Rozhodli sa nechodiť s Bohom ale blúdiť, blúdiť bez cieľa. A toto dobrovoľné rozhodnutie pre hriech, pre zničenie svojej cesty, má prirodzený následok v podobe dobrovoľného rozhodnutia Boha zničiť celé ľudstvo aj so zemou. Boh ti však opäť ukazuje ideál v postave Noeho. On totiž neblúdi ako zvyšok ľudstva, neostáva bez cieľa. Kvôli tomu, že má dôverný vzťah s Bohom a načúva Stvoriteľov, tak Pán dáva Noemovi jasný cieľ, ukazuje mu jasnú cestu ako zachrániť svoj život ako aj životy svojich najbližších – postaviť archu. Vo veršoch 14-16 Boh používa jasné pokyny: „urob, vymaž, postav“. Dáva Noemovi aj tie najmenšie detaily, a on ich dodržiava. Noe je príkladom pre teba, čo v skutočnosti znamená nechať sa viesť Bohom. Je potrebné, aby si Bohu načúval aj v tých najmenších detailoch a On ťa bude viesť po ceste k sebe, po ceste k Životu. Tvojou úlohou je žiť podľa verša 22: „urob všetko tak, ako ti prikáže Boh“, avšak na to, aby si počul Boží návod je potrebné sa s Ním prechádzať. Preto neschádzaj z cesty, na ktorú si sa vydal pred dvomi týždňami! Tvoj návrat k Bohu pokračuje…

o. Ľuboš Pavlišinovič

Noe vedel o potope. Ale jeho súčasníci, ktorí si plnými dúškami užívali hriech, to nevedeli. Možno sa mu aj posmievali, keď sa namáhal so stavbou korábu. Ako asi vyzeral Noe v očiach svojich súčasníkov? Nie tak trocha ako „blázon“, ktorý počúva akéhosi boha? Žiadna potopa nikdy predtým nebola. Prečo by mala nastať teraz? Veď predsa svieti slnko a nič tomu nenasvedčuje…Noe je predobrazom  najspravodlivejšieho a najbezúhonnejšieho muža – Božieho Syna Ježiša Krista. A koráb je predobrazom svätej Cirkvi – nositeľkou záchrany pre všetky národy. Možno aj ty si v škole zažil výsmech typu: „prečo si vyberáš náboženstvo, keď „všetci“ idú na etiku?“ Kolegovia v práci ťa minimálne považujú za čudáka, ak svoje kresťanstvo žiješ autenticky. Ak otvorene vyjadríš názor, v ktorom nebude kompromis s hriechom. Nevedia pochopiť, prečo radšej „buduješ akýsi koráb – Cirkev“, namiesto toho, aby si hrešil spolu s nimi.Presne toto je charakter a povolanie kresťana. Byť „zdravou rybou“, ktorá dokáže smelo plávať „proti prúdu“ zmýšľania tohto sveta a hriechov, ktoré v súčasnosti ponúka. Cítiš sa niekedy v spoločnosti ako „posledný mohykán“, ktorý aj v 21. storočí sa snaží naplno žiť s Bohom? Aj Noe bol taký.  Preto mu Boh povedal: „Vojdi ty a celá tvoja rodina do korába.“ Bol zachránený. Dnes by sme toto posolstvo mohli aktualizovať aj veršom: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.“ (Sk 16, 31) Noe nezachránil všetkých. Len zopár ľudí a zvieratá. Ježiš ponúka záchranu všetkým ľuďom. Ktokoľvek môže vstúpiť do korába, ktorým je Cirkev. Rozhodnúť sa  musí každý sám. A tiež niesť dôsledky svojho rozhodnutia. Nenechaj sa odradiť od svojej túžby po svätosti iba preto, že ostatní ľudia v tvojom okolí (možno aj v Cirkvi) Boha neposlúchajú. Božie Slovo hovorí: „Kto škodí, nech škodí ďalej, kto je špinavý, nech sa špiní ďalej, spravodlivý nech ďalej koná spravodlivo a svätý nech sa ďalej posväcuje.“ (Zjv 22, 11) Apoštol Pavol nás pozýva, aby sme „s bázňou a chvením pracovali na svojej spáse“ (Flp 2, 12) Noe urobil všetko tak, ako mu hovoril Pán. Urobíš tak aj ty?

Martina Diheneščíková

Spomínam si na istého muža, ktorý v dedine vždy očakával koniec sveta. Keď už mal všetky okná zatemnené a nevychádzal z domu, pre nás to znamenalo, že on teraz žije v strachu z nejakej predpovede o dni katastrofálneho konca sveta. Takýchto ľudí je aj dnes veľa, ale často z týchto predpovedí ťažia mnohé sektárske skupiny, ktoré sa snažia držať ľudí v strachu a tak ich ovládať. Ovládať však ľudí strachom nemusia len tí, ktorí „pracujú“ metódou sektárskeho náboženstva, ale aj tí ľudia, ktorí pracujú na báze politického strašenia, či spoločenského „teroru“. Strachom sa totiž človek dá najviac zotročiť a potom sa stane už len figúrkou v rukách mocných tohoto sveta. Preto pre vplyvné štruktúry sú vždy nebezpečím tí ľudia, ktorí majú svoj názor opretý o vyššie hodnoty a princípy, ktoré nepodliehajú ľudským strachom a preto robia človeka slobodným voči všetkým „spoločenským pokusom“, či ideologickým praktikám. V dnešnom čítaní zo Starého Zákona vystupuje do popredia Noe, ktorý je mužom činu a nepodvoľuje sa zlobe tohto sveta, preto sa nedá zmiasť ani výsmechom iných, ani neistotou slabých vo viere. On prijal ako fakt napomenutie zhora, že svet nemôže ísť ďalej takýmto spôsobom narúšania Božích princípov, lebo dôjde ku „ekologickej katastrofe“ a potopa zmietne všetko z povrchu zemského. Hoci aj dnes mnohí ochrancovia prírody a ekologickí „nadšenci“ bijú na poplach ohľadom ozónovej diery, topenia sa ľadovca, zamorenosti prostredia a ďalších dopadov na život a zdravie človeka, predsa je tu malá odozva tých, ktorí majú zodpovednosť na rozličných pozíciách tohto sveta. Ide im viac o biznis, produkciu, zbohatnutie, bez ohľadu na to, že v momente môžeme o všetko prísť, keď dôjde k naozajstnej svetovej katastrofe, ktorú môžeme v predtuche cítiť aj zo súčasnej pandémie. A základom pre túto katastrofu je ako vidíme nerešpektovanie „vyšších“ princípov, ktoré do prirodzených zákonitostí tejto zeme vložil Boh – Tvorca vesmíru. Lež, ako môže chcieť človek rešpektovať prirodzené zákony, keď nerešpektuje ich Zákonodarcu a porušuje tak aj morálne normy vložené Bohom do nášho svedomia.? Potom nám zostáva už len dôsledok toho, čo konáme, ak porušujeme Božie zákony, či už prirodzené, alebo morálne. Lebo Boh, ktorý nás obdaril rozumom i slobodnou vôľou, nás nechce obrať o naše rozhodnutie, ale nás napomína rozličným spôsobom. Spomínam si aj na to, keď v prvých mesiacoch „lock-downov“ médiá priniesli správy o tom, že zníženie premávky a priemyselnej výroby prinieslo zaceľovanie ozónovej diery a očistenie ovzdušia. Silné je to napomenutie pre priemyselníkov a ľudí vôbec, ale kto sa dnes týmto zaoberá…? Človek až keď hynie potopou a rozličnými inými katastrofami a pandémiami, začne ináč rozmýšľať, no zvyčajne je to už neskoro, ako sme to videli na YouTube na zomierajúcich i v tejto pandémií. Pre nás však je veľmi dôležité vidieť Noema, ako pokorne prijíma výzvu zhora a berie so sebou do korába svojich najbližších i zvieratá, aby sa tak „odizoloval“ od sveta, ktorý je na pokraji tej najznámejšej katastrofy pri potope sveta vtedy obývaného. Aj pre nás je veľmi dôležité prijať výzvu „zhora“, ktorá k nám prichádza rozličným spôsobom, ale nie strašením, ktoré je príznačné pre sektárov a demagógov. Je treba prijať s pokorou Božie pozvanie k pokániu a v tichu, ktoré nás „izoluje“ od zlých dobových myšlienkových prúdov, prežiť toto pôstne obdobie tak, aby sme sa pripravili na nový život so vzkrieseným Kristom. Toto je výzva dnešného čítania, ktoré nás nabáda pozvať k sebe „do korába cirkvi“ tých najbližších, s ktorými nás spája jedna viera a jeden krst, aby sme tak zabezpečili nový život, pre nový svet. Pritom tak, ako Noe, ktorý vzal so sebou všetky druhy zvierat, ani my nesmieme pohrdnúť ničím z tejto prírody, ktorú pre nás stvoril Boh. My ju máme zveľaďovať a chrániť, nie  „greenpisáckymi“ demonštráciami, ale predovšetkým v rešpektovaní Božieho zákona – tak nadprirodzeného, ako prirodzeného. Len v osobnom prežívaní života so svojím Bohom a  pod mocnou ochranou tej, ktorú nám Boží Syn určil vtedy,  keď zomieral na kríži, dokážeme prejsť všetkými úskaliami a strachmi, do ktorých nás aj táto doba i tento svet vťahuje.

„SLÁVA ISUSU CHRISTU!“

+ vladyka Milan Chautur, CSsR

Príbeh o Noemovi už každý z nás počul. Niektorým sa zdá, že je to iba rozprávka opisujúca potopu. V komentároch Svätého písma však môžeme objaviť iný význam tejto udalosti. Vody sú súčasťou pustoty a prázdnoty zeme. Spolu s vodami nebeských otvorov symbolizujú ničiacu silu vody. Často sa spájajú s nástupom vlády chaosu. Biblický termín chaos znamená i hriech, ktorý bol príčinou potopy. Rabínsky komentár  vysvetľuje, že spočiatku šlo len o mierny dážď, ktorý sa mohol premeniť na požehnanie, keby ľudia v poslednej chvíli robili pokánie zo svojich hriechov.  Až keď odmietli, z dažďa sa stala ničivá záplava. Ježiš ti ponúka v každej chvíli možnosť odpustenia hriechov vo svätej spovedi. To On sám ťa v nej čaká. V každej chvíli sa k Nemu môžeš vrátiť. Sme Božie deti, ty si Boží syn, ty si Božia dcéra. Boh ťa nekonečne miluje. Boh Otec je pripravený odpustiť ti každý hriech. Jeho milosrdenstvo je nekonečné. Určite ti neuniklo pozornosti často spomínané číslo štyridsať. Toto číslo a jeho násobky sa vyskytuje na miestach opisujúcich obdobie zmeny. Väčšinou ide o radikálnu premenu, o obrátenie či očistenie od hriechu a nový začiatok. Potom ako vody 150 dní ovládali Zem, Boh si spomenul na Noema. Bol to preňho nový začiatok.  Boh sa nikdy neunaví, aby ťa prestal milovať. Pre tvoju záchranu používa rôzne predobrazy ako cestu pre tvoju záchranu. Skrze „nové čítanie“ týchto obrazov ti Boh ponúka cestu pravdy, ktorá ti ich objasní. Tak potopa a Noemov koráb boli predobrazmi spásy prostredníctvom krstu. Aby Otec opäť zhromaždil všetky svoje deti, ktoré hriech rozohnal a zviedol z cesty, rozhodol sa zvolať celé ľudstvo do Cirkvi svojho Syna. Cirkev je miesto, kde ty môžeš znova nájsť jednotu a svoju spásu. Ona je „zmierený svet“.  Je loď, „ktorá sa s plachtou Pánovho kríža, napnutou vetrom Svätého Ducha, bezpečne plaví na tomto svete“. Rozmýšľal si nad tým, čo pre teba znamená žiť uprostred Cirkvi? Svoj život si „uchovať“ nemôžeš, minie sa ti tak či tak. Môžeš ho iba utratiť alebo investovať. Dnes ťa Božie Slovo pozýva vstúpiť do života s Kristom a zachrániť sa.Noe mal dôležitú úlohu, poslanie, ktoré verne naplnil. Boh aj tebe v Cirkvi zveril úlohu, ktorú môžeš splniť jedine ty. Pozýva ťa byť darom pre iných. Rozhodnutie je na tebe. Buď s pokorou prijmeš pozvanie alebo budeš hľadať možnosť, ako si postaviť svoju archu.

sr. Simeona Monika Ferková, SSNPM

Predtým ako skončí Potopa a zem sa stane znova obývateľnou pre človeka, Noe robí jeden zvláštny krok – posiela holubicu. Cirkevní Otcovia prvých storočí v nej videli nádherný symbol Svätého Ducha. Posiela ju na trikrát. Najprv nemá, kde spočinúť a vráti sa, potom sa vráti a má olivovú ratolesť a napokon sa nevráti, lebo náchádza svoj nový domov.Keď sa nevracia Noe vie, že už našla svoj domov, ktorý sa o chvíľu stane aj jeho domovom.  Noe až potom otvára strechu, ktorá mu bránila vidieť, že zem je tu pre neho.  Nádherné symboly do nášho života. Niekoľkokrát vysielaná holubica bola modlitbou a pýtaním sa Boha, kedy to už skončí. A vidíme, že Noe nie je nijako nerozvážny v čakaní a netrpezlivý….znova vysiela holubicu a trpezlivo čaká na istú odpoveď. Ako málo sa ja pripravujem do situácie, ktoré mi Boh dáva, svoj „nový domov“, situáciu do ktorej ma posiela, práve prítomnosťou a predzvesťou Svätého Ducha!? Miesto, na ktoré Ťa raz Pán pošle, situácia, ktorá sa Ti stane má byť pripravená Svätým Duchom. Vysielaná holubica je Noeho modlitba v ktorej sa pýta Boha na čas a miesto. Ako je dôležité vedieť, že to, čo sa okolo Teba deje nie je náhoda, ale Pán to pripravil a v trpezlivosti ako Noeho pripravuje aj Teba na to, aby si začal nanovo. Tam, kde nie Ty nasmeruješ koráb života, ale kde On zastaví toto putovanie.  Aby som vedel, kde je moje miesto – musím posielať Ducha v modlitbe, aby zistil, či som na to miesto už pripravený ja. Či je nejaké miesto alebo situácia pre mňa už pripravená – potrebujem mať túto zvesť a uistenie Svätého Ducha v modlitbe, aby som mohol  aj ja ako Noe „otvoril strechu, aby videl“ (porov Gn 8,13). Aby som vyšiel len z vnímania seba samého  a správne  videl, k čomu ma Boh pozýva a kam posiela. Spomeňme si, prečo prišla Potopa? Lebo Boh už nevidel svojho Ducha vo svojom stvorení „sú už len telo“(porov. Gn 6,3). Noe mal Božieho Ducha, nestratil ho. Dlhý čas  v korábe to nijako neoslabil. Bol trpezlivý, keď staval koráb, rovnako trpezlivo čakal nato, kedy mu Duch ukáže, že je čas vyjsť z korába.  Noe určite počítal každý deň…preto tak presné časy uvádza, ale až na Pánovo slovo vstupuje na novú zem. Pane, daj nech ma toto slovo naučí, aby som do každej situácie vo svojom živote vstupoval s trpezlivou modlitbou a načúvaním Tvojho Ducha.

o. Karol Knap

Similar Posts

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *