Preambula

AETÓS je občianske združenie (ďalej združenie), združujúce mladých ľudí na kresťanských princípoch. Vlastným spôsobom reaguje na potreby spoločnosti a cirkvi.

Článok I.

Základné ustanovenia

 1. Názov občianskeho združenia je AETÓS 
 2. Adresa sídla: Školská 4, Dvorianky, 076 62 p. Parchovany
 3. Združenie má celoslovenskú pôsobnosť.

Článok II.

Cieľ

Cieľom združenia je napomáhať rozvoju osobnosti mladých ľudí s uceleným pohľadom na kresťanské hodnoty života. Prispievať svojimi postojmi, konaním a prácou k rozvoju spoločnosti a cirkvi, byť zodpovednými občanmi a aktívnymi členmi miestnych, národných a medzinárodných spoločenstiev. 

Cieľovou skupinou sú mladí ľudia bez ohľadu na pôvod, pohlavie, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, sociálno-spoločenské postavenie a politické presvedčenie.

Článok III.

Činnosť

Občianske združenie AETÓS:

 1. Vytvára priestor na pravidelné stretávanie mladých ľudí a vznik kresťanských spoločenstiev, v rámci ktorých sa venuje pravidelnej a systematickej práci s deťmi a mládežou s dôrazom na rozvoj neformálneho vzdelávania mladých ľudí v oblasti náboženskej a spoločenskej. 
 2. Organizuje spoločenské, duchovné, vzdelávacie, kultúrne, charitatívne, športové podujatia pre mladých ľudí v rámci regiónov, na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni. 
 3. Je otvorené pre spoluprácu s rôznymi mládežníckymi organizáciami, náboženskými hnutiami a komunitami, rôznymi humanitárnymi združeniami.
 4. Spolupracuje s Gréckokatolíckou eparchiou Košice na príprave a realizácii rôznych projektov pre deti a mládež na národnej i medzinárodnej úrovni.
 5. Podieľa sa na formácii animátorov pracujúcich s mládežou, spolupracuje s animátorskými školami.
 6. Činnosť združenia nesúvisí s činnosťou žiadnej politickej strany.
 7. Vydáva vlastné časopisy a rôzne pomôcky pre prácu s mládežou.
 8. Činnosť združenia je zameraná na dosahovanie verejnoprospešných cieľov.
 9. Činnosť združenia prispieva k prevencii drogových závislostí a iných negatívnych javov v spoločnosti.

Článok IV.

Členstvo

 1. Členmi občianskeho združenia môžu byť fyzické osoby mladšie ako 35 rokov a právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami združenia.
 2. Členovia môžu byť starší aj ako 35 rokov, ak pracujú ako animátori alebo v ústredí občianskeho združenia AETÓS.
 3. O prijatí za člena (fyzickej osoby) občianskeho združenia AETÓS rozhoduje Rada o.z. AETÓS.
 4. O prijatí fyzickej osoby za čestného člena združenia a o prijatí právnickej osoby za člena združenia rozhoduje Rada o.z. AETÓS. 
 5. Oficiálnym potvrdením členstva je podpis člena v Evidenčných listoch občianskeho združenia.
 6. Členstvo v občianskom združení AETÓS zaniká:
 • rozhodnutím člena združenia nepracovať v združení, vystúpením člena zo združenia na vlastnú žiadosť, ktorá je vyjadrená písomnou formou, ku dňu podania žiadosti.
 • vylúčením člena zo združenia – členstvo zaniká dňom rozhodnutia príslušného oblastného centra a jeho potvrdením Radou o.z. AETÓS. 
 • zánikom právnickej osoby, ktorá je členom združenia, podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.
 • zánikom občianskeho združenia AETÓS.
 • rozhodnutím Rady o.z. AETÓS – členstvo zaniká dňom rozhodnutia rady združenia.
 • smrťou člena o.z. AETÓS.

Článok V.

Práva a povinnosti členov združenia

 1. Člen o.z. AETÓS má právo:
 2. podieľať sa na činnosti združenia z poverenia Rady o.z. AETÓS 
 3. voliť a byť volený do orgánov združenia (toto ustanovenie sa nevzťahuje na čestných členov združenia)
 4. obracať sa s otázkami, návrhmi, podnetmi a sťažnosťami na orgány združenia
 5. Člen o.z. AETÓS má povinnosť:
 6. dodržiavať stanovy združenia,
 7. aktívne sa podieľať na činnosti združenia,
 8. riadne vykonávať funkciu, ktorou bol poverený Radou o.z. AETÓS,
 9. plniť rozhodnutia orgánov združenia,
 10. platiť členské príspevky.

Článok VI.

Orgány občianskeho združenia AETÓS

Orgánmi združenia sú:

 1. Rada o.z. AETÓS – najvyšší orgán
 2. Predsedníctvo – výkonný orgán
 3. Predseda – štatutárny orgán
 4. Dozorná rada – kontrolný orgán
 5. Oblastné centrá
 6. Spoločenstvá
 1. Rada o.z. AETÓS
 1. Rada o.z. AETÓS (ďalej Rada) je najvyšším orgánom združenia.
 2. Radu tvoria kancelár Gréckokatolíckej eparchie Košice, vedúci všetkých oblastných centier a predsedníctvo o.z. AETÓS.
 3. Členom Rady s osobitným poslaním sa môže stať osoba, ktorá nie je členom predsedníctva, ale jej prítomnosť v rade je potrebná vzhľadom na splnenie osobitného poslania v súvislosti s činnosťou združenia. Táto osoba musí súhlasiť s cieľmi, činnosťou a stanovami združenia. O jej členstve rozhoduje Rada.
 4. Rada sa stretáva najmenej dvakrát ročne. Rokovanie vedie predseda alebo ním poverený člen Rady.
 5. Rada o.z. AETÓS vo svojej kompetencii: 
 • schvaľuje a mení stanovy,
 • volí členov predsedníctva – predsedu, podpredsedu, tajomníka,
 • volí a odvoláva členov Dozornej rady o.z. AETÓS
 • schvaľuje plán činnosti, správu o hospodárení,
 • rozhoduje o zriaďovaní a rušení oblastných centier,
 • potvrdzuje voľbu vedúceho oblastnej rady a jeho zástupcu, rozhoduje o prijatí za člena Rady s osobitným poslaním a jeho vylúčení,
 • rozhoduje o zániku združenia.
 1. Rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov za o.z. AETÓS a súčasne je prítomný kancelár Gréckokatolíckej eparchie Košice alebo jeho riadny zástupca.
 2. Rada prijíma rozhodnutia dvojtretinovou väčšinou prítomných členov.
 1. Predsedníctvo 
 1. Predsedníctvo je výkonným orgánom, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný Rade a riadi činnosť združenia
 2. Predsedníctvo pozostáva z najmenej troch členov – predsedu, podpredsedu, tajomníka a schádza sa podľa potreby. Jeho rokovania zvoláva a riadi predseda. Je uznášania schopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Predsedníctvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
 3. Predsedníctvo:
 • riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
 • zvoláva a pripravuje rokovania Rady,
 • vypracúva plán činnosti, správu o činnosti a navrhuje a schvaľuje rozpočet.
 1. Predseda 

Štatutárnym orgánom občianskeho združenia je predseda, ktorý zastupuje združenie navonok. Predseda občianskeho združenia riadi bežnú činnosť občianskeho združenia, vykonáva všetky úkony, ktoré mu vyplývajú zo štatútu alebo poverenia Rady o.z. AETÓS

Predsedu v čase jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda.

 1. Dozorná rada 
 1. Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia, ktorá sa za svoju činnosť zodpovedá Rade o.z. AETÓS.
 2. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve.
 3. Dozorná rada má najmenej troch členov, ktorých volí Rada o.z. AETÓS. Z členov Dozornej rady volí Rada o.z. predsedu Dozornej rady dvojtretinovou väčšinou prítomných a platných hlasov.
 4. Dozorná rada sa schádza najmenej jedenkrát ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi jej predseda. 
 5. Dozorná rada:
 • kontroluje činnosť a hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo a radu na nedostatky a navrhuje riešenia na ich odstránenie,
 • kontroluje dodržiavanie Stanov a vnútorných smerníc združenia,
 • každoročne vypracuje Správu o hospodárení a činnosti o.z. AETÓS a predloží ju Rade o.z. AETÓS.
 1. Oblastné centrá 
 1. Oblastné centrum je strednou organizačnou jednotkou združenia, tvoria ho spoločenstvá v rámci danej oblasti.
 2. Je výkonným orgánom príslušnej oblasti (spravidla korešponduje s okresom).
 3. Animátori danej oblasti sa pre koordináciu činností a vzájomnú informovanosť pravidelne, najmenej raz za tri mesiace, stretávajú na oblastnom stretnutí animátorov.
 4. Oblastné centrum vedie vedúci oblastného centra, ktorý má právo konať v mene príslušného Oblastného centra. Je to animátor, ktorého si animátori danej oblasti volia spomedzi seba. Voľbu potvrdzuje rada o.z. AETÓS. 
 1. Spoločenstvá 
 1. Spoločenstvo je základnou organizačnou jednotkou združenia.
 2. Vzniká slobodným rozhodnutím niekoľkých mladých ľudí pravidelne sa stretávať. 
 3. Spoločenstvo vedie animátor – vedúci spoločenstva. 
 4. O prijatí spoločenstva do štruktúry o.z. AETÓS rozhoduje príslušné oblastné centrum o.z. AETÓS (OCA), v ktorého oblasti chce spoločenstvo pôsobiť.

Článok VII.

Hospodárenie združenia AETÓS

 1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným, hmotným a nehmotným majetkom občianskeho združenia AETÓS.
 2. Príjmami združenia sú:
 • členské príspevky
 • príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb
 • príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľa združenia
 • príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti v súlade s vyššie uvedenými cieľmi
 1. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať doplnkovú podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečovaním cieľov združenia v súlade so všeobecnými záväznými predpismi a stanovami.
 2. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa rozpočtu schváleného predsedníctvom.
 3. Príjmy z hospodárskej činnosti združenia sa môžu použiť výhradne na činnosť súvisiacu s napĺňaním cieľov združenia.
 4. Za evidenciu hospodárenia zodpovedá predsedníctvo občianskeho združenia AETÓS.
 5. Predsedníctvo poskytuje Dozornej rade združenia všetky podklady pre vypracovanie Správy o hospodárení.

Článok VIII.

Zánik združenia

 1. Združenie zaniká rozhodnutím Rady o.z. AETÓS alebo zlúčením s iným združením.
 2. Ak príslušný orgán združenia rozhodne o zániku združenia jeho rozpustením, Rada o.z. AETÓS rozhodne o použití majetku, po zrušení združenia poverí úlohou likvidátora kancelára Gréckokatolíckej eparchie Košice, ktorý vykonáva likvidáciu majetku združenia. Likvidátor sa svojím vymenovaním stáva štatutárnym orgánom združenia. Likvidátor vykonáva iba činnosť smerujúcu k uhradeniu všetkých záväzkov združenia. Ak po uhradení všetkých záväzkov združenia zostane nejaký majetok združenia, tento použije likvidátor výhradne na verejnoprospešné a charitatívne účely. 
 3. Likvidátor oznámi do 15 dní MV SR zánik združenia.

Článok IX.

Záverečné ustanovenie

Tieto stanovy boli schválené Radou občianskeho združenia dňa 03.10.2019. Nadobudnutím účinnosti týchto stanov sa rušia pôvodné stanovy registrované na Ministerstve vnútra SR dňa 4.4.2003 pod číslom VVS/1-900/90-21560.

Stanovy AETÓS, O.Z. schválené ministerstvom vnútra SR